سایت کتاب زندگانی

آدرس وب سایت
جزئیات سایت

فرزاد دانشمند؛ نویسنده کتاب زندگانی از هدف خود که خلق زندگی ایده‌آل برای تمام مردم جهان است، می گوید.